Search Result of "ดร. วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล"

About 7 results
Img
Img

Researcher

นาย ณัฏฐพัชร มณีโรจน์

ที่ทำงาน:กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย ศรัณย์ ดั่นสถิตย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการโลจิสติกส์

Resume

Img

Researcher

นางสาว อรรธิกา พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว และบริการ

Resume

Img

Researcher

นาย อัควรรณ์ แสงวิภาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Resume