Search Result of "ดร. วัชรพงษ์ ชูแก้ว"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผ้าเบรกปราศจากแร่ใยหินโดยใช้เถ้าถ่านหิน (2015)

หัวหน้าโครงการ:ดร. วัชรพงษ์ ชูแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์, Imgดร. วัชรพงษ์ ชูแก้ว, Imgผศ.ดร. ชาคริต สุวรรณจ้ารัส, Imgผศ.ดร. ปัญญา อรุณจรัสธรรม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัสดุเชิงประกอบ

Resume