Search Result of "ดร. นุชนาฏ ณ ระนอง"

About 9 results
Img
Img

Researcher

ดร. อัญชนา วงษ์โต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mechanical Engineering

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความแข็งแรงรอยประสานในชิ้นงานยางธรรมชาติผสม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธนัฏฐา ใจใหญ่, Imgนางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง, Imgวัชรพงษ์ ชูแก้ว

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polymer Processing, Polymer Rheology, Compostie Materials

Resume