Search Result of "ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร"

About 11 results
Img

งานวิจัย

ภาพอนาคตในปี 2035: ที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นณริฏ พิศลยบุตร, Imgดร.วิชสิณี วิบูลผลประเสริฐ, Imgรศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

Researcher

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นโยบายเกษตรและอาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย ภาสกร ธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เขตการค้าเสรี อาเซียน ความมั่นคงทางอาหาร ปาล์มน้ำมัน

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Demand analysis, Food economics and marketing, Food quality system, Industrial organization, Game theory

Resume

Img

Researcher

ดร. อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economics of Biotechnology, Agricultural Production Economics

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร, การผลิต แรงงาน - ประชากร, แรงงานต่างด้าว, สิ่งแวดล้อม & ทรัพยากร

Resume

Img

Researcher

ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, พลังงานกับภาคเกษตร

Resume