Search Result of "ดร. กุศลิน มุสิกุล"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาย ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์, การพัฒนาวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์, การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนเคมี

Resume