Search Result of "ดร ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต"

About 7 results
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Bronze prize (2016)

ผลงาน:การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในเชิงพาณิชยื

นักวิจัย: Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

Doner:Taipei International Invention Show and Technomart

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Special award (2016)

ผลงาน:การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์

นักวิจัย: Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

Doner:Taiwan International Invention Award Winners Association

Img

งานวิจัย

การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สปัน ซิลด์ เวิลด์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, การแปรรูปอาหาร, การแปรรูปข้าว, ไมโครเวฟ, คลื่นเสียงความถี่สูง

Resume