Search Result of "ดร"

About 1494 results
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ซิกม่า ไฮโดรคอนซัลแตนท์ จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ซิกมา ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาสภาพทางสมุทรศาสตร์และอุทกศาสตร์บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณปากน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ดิจิตอล ดริ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการแผนการตลาดสำหรับเครื่องดื่ม Digital Drinks

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริการจัดการน้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ไฮโดรจีโอไซ จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาชั้นน้ำบาดาลบริเวณใต้แม่น้ำจากการพัฒนาเทคนิควัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องข้ามแม่น้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (19)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อสร้างความหนืดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

แหล่งทุน:กรมหม่อนไหม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...