Search Result of "ดนุชา หลักทอง"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทนวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgดนุชา หลักทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ, อาคารประหยัดพลังงานและสถาปัตยกรรมยั่งยืน, การออกแบบอาคารสูง

Resume