Search Result of "ดนตรี"

About 280 results
Img

งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน วิชา 385131 ดนตรีไทยI ดนตรีไทยIII 385331 ดนตรีไทยV และ 385433 ดนตรีไทยVII (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

Img

ที่มา:สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:วิจัยในชั้นเรียน วิชา 385131 ดนตรีไทยI ดนตรีไทยIII 385331 ดนตรีไทยV และ 385433 ดนตรีไทยVII

หัวหน้าโครงการ:Imgนายราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศิลปะและดนตรีในยุคบาโรก (2009)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Julmanee Sudasna, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเผยแพร่ดนตรีไทยบนโลกไซเบอร์ (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Pakom Bumrungsuk, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมดนตรี : กรณีศึกษาวัดเกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพจี บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบท่อนช้าในเปียโนโซนาตาของโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ทและลุดวิก ฟาน เบโทเฟน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คอมพิวเตอร์กับดนตรี (2007)

ผู้แต่ง:ImgMr.Pakom Bumrungsuk, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านเครื่องสายไทยของอาจารย์วิเชียร จันทรเกษม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพจี บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ความต้องการในการเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ นักรบ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

ดนตรีที่ใช้ในประเพณีจุลกฐินของล้านนา : กรณีศึกษาวัดเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภาณุภัค โมกขศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบสนับสนุนงานวิจัย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมดนตรี : กรณีศึกษาวัดเกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพจี บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมดนตรี สื่อ สร้างสรรค์บทเพลงไตรภูมิกถา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ, Imgนางสาวผาณิตา ชัยดิเรก

แหล่งทุน:งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งหมด 200,000 บาท เป็นงบประมาณของแผนงานวิจัยนวัตกรรมดนตรี สื่อ สร้างสรรค์บทเพลงไตรภูมิกถา 40,000 บาท กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างสรรค์นวัตกรรมบทเพลงไตรภูมิกถาสำหรับวงดนตรีไทย 60,000 บาท กิจกรรมย่อยที่ 2 การสร้างสร

Img

งานวิจัย

วัฒนธรรมดนตรีไทยที่ปรากฎในเสภาขุนช้างขุนแผน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบเกม เรื่องเครื่องดนตรีไทย “ดนตรีไทยเกม” (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภาคม บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...