Search Result of "ณิชชา ธณะเดชศิริกุล"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบในการจัดการความรู้โครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sustainable Construction, Organization Management, Sufficiency Econmy

Resume