Search Result of "ณัฐวุฒิ ครุฑไทย"

About 27 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาลรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

Researcher

นาย ชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Computational , Intelligence

Resume

Img

Researcher

นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์ปีก

Resume

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2010)

ผลงาน:ผลของการเสริมกรดฟอร์มิคในน้ำดื่มต่อสมรรถภาพการผลิต และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ในทางเดินอาหารของไก่กระทง

นักวิจัย: Imgพิชญา แซ่อึ้ง Imgดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgณัฐวุฒิ ครุฑไทย Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์ Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการการจัดงาน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาย ธนภูมิ มณีบุญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สารพิษเชื้อรา, การวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา, กระบวนการหมัก

Resume

Img

Researcher

ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Breeding and Genetics, Bio-statistics, Animal Science, Animal Husbandry

Resume

12