Search Result of "ณัฐวรรณ ญาณลักษณ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ที่มีต่อความอ่อนตัวในผู้สูงอายุ

ผู้เขียน:Imgณัฐวรรณ ญาณลักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection