Search Result of "ณัฐพล วุฒิจันทร์"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำชลประทานของฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง

ผู้เขียน:Imgณัฐพล วุฒิจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgจวงจันทร์ ดวงพัตรา

กรรมการร่วม:Imgวัชระ เสือดี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

Resume