Search Result of "ณัฐพงษ์ เกิดแป๋"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนารถไฟฟ้า 2 ที่นั่ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgณัฐพงษ์ เกิดแป๋

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

Researcher

ดร. ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ: Power System Analysis, Electrical Conversion Machine

Resume

Img

Researcher

ดร. สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Bio-Fuel Cell

Resume