Search Result of "ณัฐ พิลึก (นิสิต)"

About 2 results
Img

งานวิจัย

แอพลิเคชั่นสุขภาพติดต่อฉุกเฉิน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐ พิลึก (นิสิต)

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

Researcher

นางสาว สุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูล

Resume