Search Result of "ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี"

About 58 results
Img

Researcher

ดร. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สื่อสารมวลชน, การสื่อสาร, การประชาสัมพันธ์, การสื่อสารในองค์การ

Resume

Img

งานวิจัย

ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

สื่อทัศน์เพื่อการโน้มน้าวใจในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างความหมายของวีรบุรุษในภาพยนตร์เรื่องแบทแมน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเอกจุมพล หาญณรงค์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์การตลาดสีเขียวของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเกศกนก วิโรจน์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123