Search Result of "ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์"

About 17 results
Img

Researcher

ดร. อิงอร กิมกง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Immunology, Immunogenetics

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Virologyi, Immunology

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ผลของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออโตฟาจี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.พญ. ดร. ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาหน้าที่ของยีนในวิถีออโตฟาจีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนของไวรัสตับอักเสบบี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอารีรัตน์ คุณานพรัตน์, Imgรศ.พญ. ดร. ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อณูชีววิทยาของเชื้อราเขม่าดำ พันธุศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกชนิดของเชื้อราโดยเฉพาะใน Deuteromycetes , การจัดจำแนกเชื้อราและเห็ดโดยวิธีการทางโมเลกุล, การเพิ่มผลผลิตเห็ดทางการค้า

Resume