Search Result of "ณัฏฐยา เรือนแป้น"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แบบจำลองเอ็มไพริเกิ้ลศึกษาอิทธิพลความรุนแรงของฝนกรดจำลองต่อความเป็นประโยชน์ ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน

ผู้เขียน:Imgณัฏฐยา เรือนแป้น

ประธานกรรมการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดิน เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และอินทรียวัตถุในดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมและการจัดการวัชพืช, กลไกการทำลายพืชของสารป้องกันกำจัดวัชพืช, การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและชีววิทยาภายในพืช, พืชต้านทานสารกำจัดวัชืช

Resume