Search Result of "ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี"

About 5 results
Img

Researcher

ดร. ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา, เศรษฐศาสตร์แรงงาน

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume