Search Result of "ณัชฎาภรณ์ จันทรา"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิจัยการดำเนินงาน, การออกแบบการทดลอง และการจำลองสถานการณ์, โลจิสติกส์, การปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพ, การควบคุมคุณภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย จักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System), การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control), ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System), Machine Learning

Resume

Img