Search Result of "ณฤดล ผอูนรัตน์"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกมะม่วงดอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุตัวแปร, เทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย, เทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้

Resume

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาชุดปอกเปลือกชิ้นมะม่วงดอง (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img