Search Result of "ณรงค์ วงศ์กันทรากร"

About 91 results
Img

Researcher

ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาความเครียดของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, Stress Physiology, Plant Tissue Culdure

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว รวีวรรณ ตัณฑวณิช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
12345