Search Result of "ณรงค์ จันทร์หอม"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการฟื้นฟูสภาพระยะแรกหลังผ่าตัดซ่อมสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าระหว่างการออกกำลังกายในน้ำลึกกับการออกกำลังกายเพื่อการรักษาโดยทั่วไป

ผู้เขียน:Imgณรงค์ จันทร์หอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgChanin Lamsam

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection