Search Result of "ฐิติกร แสงโสภา"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพชลประทานของโครงการฝายชะมวง (2020)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรน้ำ, การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ, วิศวกรรมชายฝั่ง

Resume