Search Result of "ฐิติ รัตนาวลีกุล"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาย จรูญศักดิ์ สวนสวรรค์

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

สาขาที่สนใจ:ด้านการจัดการศึกษา สื่อการสอน

Resume

Img

Researcher

นาย ชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Computational , Intelligence

Resume