Search Result of "ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร"

About 15 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาค่าการนำไฟฟ้าของอาหารโดยวิธี Ohmic (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 (2016)

ผลงาน:เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิตไดซ์เบดร่วมกับปั้มความร้อนระดับใช้ในการทดลองเพื่อการอบแห้งข้าวเปลือกงอกและธัญพืชต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

นักวิจัย: Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก. (ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ)

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง วิภา สุโรจนะเมธากุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ: ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Comparison Between Ohmic and Conventional Heating of Pineapple and Longan in Sucrose Solution)

ผู้เขียน:Imgฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, ImgSupaporn Kaewchutong, ImgOrapin Jan-Ob, ImgHoang Pham, Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Ohmic heating is an innovative thermal processing method in which an alternating electric current is directly released through food materials to generate heat. The temperature inside the food during ohmic heating can be raised rapidly and uniformly depending on the electrical conductivity of the food. In this research, the electrical conductivities of pineapple, longan and sucrose solution were measured. Furthermore, mixtures of fruit and sucrose solution at 12 ?Brix were heated from 30 ?C to about 90 ?C by ohmic and conventional methods. The aims were to: 1) investigate the possibility of applying ohmic heating to the mixture of fruit and sucrose solution; and 2) to compare the quality of ohmically heated samples with that of conventionally heated counterparts using the same heating rate. The results indicated that the electrical conductivities of pineapple and longan were in the ranges 0.1–1.3 and 0.3–1.0 S.m-1, respectively. Moreover, it appeared from the analysis of variance that there was no significant difference in the textural attributes between ohmically and conventionally heated samples whereas the color values were significantly different. In addition, a positive effect of ohmic heating on microbial reduction was found for the pineapple pieces with the numbers of mesophilic bacteria, molds and yeast in the ohmically treated samples being significantly lower than those of conventionally heated specimens. The energy consumption was comparable between the two techniques. The findings in this work confirmed that the ohmic method could be an interesting option for heating these products.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 4, Jul 15 - Aug 15, Page 615 - 625 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการอบแห้ง, การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค, เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็ง

Resume

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคกับอาหารที่เป็นของผสม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ค่าการนำไฟฟ้าและการทำนายอุณหภูมิของเครื่องดื่มจากพืชบางชนิดและพิวรีส้มและสับปะรดระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคระบบสถิตย์

ผู้เขียน:Imgฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร

ประธานกรรมการ:Imgวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์