Search Result of "ฐานทรัพยากรชีวภาพ"

About 29 results
Img

ที่มา:ฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคงสู่การพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของมวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เอกวัต วิถีประดิษฐ์1

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการกิจกรรมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อวางกรอบและแนวคิดโครงการศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการกิจกรรมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพของการปลูกป่าเชิงนิเวศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชาดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์, Imgนายเจษฎา วงค์พรหม, Imgนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, Imgดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปัญญา ตาละลักษมณ์, Imgนายสิทธิโชค กล่อมวิญญา, Imgพ.ต.อ.นพพล ชาติวงศ์, Imgอ.วรวิวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

แหล่งทุน:สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การแพร่กระจายของมวนน้ำ (Nepomorpha) ในเขตภูเขาภาคกลางของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Agricultural Production Economics, Agricultural Extension , Project Analysis

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

Researcher

ดร. อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economics of Biotechnology, Agricultural Production Economics

Resume

Img

Researcher

นาย พรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปลูกสร้างสวนป่า, การฟื้นฟูป่า, ปฐพีวิทยาป่าไม้

Resume

Img

Researcher

นางสาว วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, นิเวศอุทกวิทยาลุ่มน้ำ, ผลกระทบของละอองในอากาศ, แบบจำลองอุทกวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย เจษฎา วงค์พรหม

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

12