Search Result of "ฐานชีวภาพ"

About 262 results
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การวางกรอบและแนวคิดโครงการศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนพัฒนาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (ชุมชนตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1 ปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนพัฒนาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (ชุมชนตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, Imgนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

Img
Img

ที่มา:สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพในชุมชน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img
12345678910...