Search Result of "ฐานข้อมูลการเรียนการสอน"

About 4 results
Img

Researcher

นางสาว สิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Instruction Design, Virtual Classroom, Researd Methodlogy , E-learning

Resume

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, ฝึกอบรม

Resume