Search Result of "ฐานข้อมูลการวิจัย"

About 1074 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด, บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด,บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฐานข้อมูลพันธุกรรมสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img
Img
12345678910...