Search Result of "ฐาณิญา โอฆะพนม"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตรพัฒนา เศรษฐศาสตร์แรงงานเกษตร

Resume