Search Result of "ฌนกร หยกสหชาติ"

About 12 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชโดยการผสมกับสารเติมแต่งประเภทแอมฟิไฟล์และพอลิแลคติกแอซิด

ผู้เขียน:Imgฌนกร หยกสหชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. จารุพร รักใหม่

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการหมัก, เทคโนโลยีเอนไซม์, เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย เคียวเพชร ลบแย้ม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เยื่อและกระดาษ

Resume

Img

Researcher

ดร. นัฏพร ขนุนก้อน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:พลาสติกชีวภาพ,, พลาสติกผสม, การแปรรูปพลาสติก

Resume

Img

Researcher

นางสาว ประภัสสร รักถาวร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume