Search Result of "ซูเปอร์คอมพิวเตอร์"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การประมวลผลแบบกริดสู่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kairat Jaroenrat, Lecturer,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายไอพี ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่าย

Resume