Search Result of "ซีโอดี"

About 42 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ซีโอดีอย่างรวดเร็ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ซีโอดีอย่างรวดเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนาม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การบำบัดสีและซีโอดีในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กันยายน2553 โรงแรมตักสิลา, มหาสารคาม.

หัวเรื่อง:การบำบัดสีและซีโอดีในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์

Img

Researcher

ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการลดสี และซีโอดีในน้ำชะมูลฝอยด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตในประเทศ

ผู้เขียน:Imgศิริพรรณ พันพา

ประธานกรรมการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดโครเมียม (VI) ที่ค้างเหลือในน้ำเสียหลังจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดีโดยกระบวนการดูดซับ

ผู้เขียน:Imgสุธิดา โชคธัญญาวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgนางศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดบีโอดีและซีโอดีในน้ำเสียชุมชนเมือง โดยใช้ดินในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืช

ผู้เขียน:Imgอาภรณ์ ยิ่งยง

ประธานกรรมการ:Imgไมตรี ดวงสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:งานเกษตรแฟร์ ภูมิปัญญาแห่งอีสาน ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การกำจัดซีโอดีจากน้ำเสียของโรงงานผลิตขนมจีนด้วยระบบอีจีเอสบี

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนามเพื่อการจัดการน้ำทิ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

123