Search Result of "ซีอิ๊ว"

About 23 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาปรับปรุงการผลิตซีอิ๊ว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตซีอิ๊วจากถั่วเหลือง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท รุ่งเรืองผล จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

ผลของความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ต่อการหมักซีอิ้วจากข้าวเหนียวดำและถั่วดำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Pao Chuan Hsieh

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาปรับปรุงการผลิตซีอิ๊ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ข้าวคุณภาพต่ำทดแทนข้าวสาลีในอุตสาหกรรมการหมักซีอิ๊ว

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การส่งเสริมและอบรมการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี๊ยว โดยการใช้ถังหมักแบบแพคเบด

Img

ที่มา:ทบวงมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการใช้ถังแพคเบดในการบ่มโคจิสำหรับการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การใช้ข้าวคุณภาพตำทดแทนข้าวสาลีในอุตสาหกรรมการหมักซีอิ๊ว

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การขยายขนาดถังบ่มโคจิชนิดแพคเบดจากขนาด 400 กิโลกรัมเป็น 800 และ 1,200 กิโลกรัม เพื่อการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวของโรงงานขนาดกลางและย่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาหารหมักดองด้วยแลคติคแบคทีเรีย(Food Fermentation by lactic acid bacteria), โปรไบโอติก, ซีอิ๊ว, Molecular Genetic of lactic acid bacteria

Resume

Img

Researcher

นาง เขมพัษ ตรีสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, การสุขาภิบาลอาหาร, ความปลอดภัยด้านอาหาร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ข้าวเจ้าคุณภาพต่ำในการผลิตซีอิ๊วญี่ปุ่น

ผู้เขียน:Imgปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตซีอิ้วและเต้าเจี้ยวในชุมชน และโรงงานขนาดเล็ก

Img

Researcher

ดร. อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioengineering , Biotechnology , Environmental Eng

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

Resume

12