Search Result of "ซีรัมวิทยา"

About 55 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากผักกระโดนน้ำ และผักแขยงในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Escherichia coli

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:รายงานเบื้องต้นการเปรียบเทียบผลการตัดหัวและคอกระดูกฟีเมอร์เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการใส่เอ็นยึดสะโพกในสุนัขข้อสะโพกหลุด

Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อสประชุมวิชาการ) เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินวิธีการทดสอบโรคทางซีรัมวิทยาที่มีใช้ในปัจจุบัน เพื่อตรวจหากาติดเชื้อ Brucella melitensis ในแพะในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการเลี้ยงโคพื้นเมืองที่ได้รับการส่งเสริมโดยหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประเมินวิธีการทดสอบโรคทางซีรั่มวิทยาที่มีใช้ในปัจจุบันเพื่อตรวจหาการติดเชื้อ Brucella melitensis ในแพะในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความชุกทางซีรั่มวิทยาและการเปลี่ยนแปลงค่าโลหิตวิทยาของการติดเชื้อไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโคในฟาร์มโคนม เขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากข่าในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสุกรในห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีซีรัมวิทยา วิธีเพาะเชื้อ และวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลส โดยใช้คู่ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อ 16S rRNA ของเชื้อ Brucella canis สำหรับการวินิจฉัยโรคบรูเซลโลซิสในสุนัข

Img

Researcher

นาง ณัฏฐิกา โกฎแสง

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

123