Search Result of "ซิลิคอน"

About 57 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356 ด้วยการเติมกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วและผ่านกระบวนการทางความร้อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพยูร เสนทองแก้ว

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน) ภายใต้รหัสโครงการ 54/18/MATE

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของฝากระป๋องเครื่องดื่มต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งในอะลูมิเนียม-ซิลิคอน เกรด A356

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์เวลาที่ใช้ในการขัดแผ่นซิลิคอนโดยโครงข่ายประสาทเทียม

ผู้เขียน:Imgสุธิดา ปรีชาเดช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123