Search Result of "ซิลิกา"

About 205 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมการกระจายขนาดรูพรุนของซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...