Search Result of "ซิงค์ออกไซด์"

About 93 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารีดิวซ์กราฟีน-ซิงค์ออกไซด์เพื่อย่อยสลายสารมลพิษในน้ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ซิงค์ออกไซด์นาโนรอดสำหรับแก๊สเซนเซอร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหารอยนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวเปียกไม่มีรูพรุนด้วย SmaLLParticle Reagent โดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับอาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุผสมซิงค์ออกไซด์/พี เอฟ วี เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาลายนิ้วมือแฝง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

12345