Search Result of "ซิงค์ซัลเฟต"

About 15 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของซิงค์ซัลเฟต และซิงค์อีดีทีเอในการใช้เป็นปุ๋ยสังกะสี สำหรับข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน

ผู้เขียน:Imgปราณี จอมอุ่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารดินและปุ๋ย

หัวเรื่อง:การตอบสนองต่อซิงค์ซัลเฟตและซิงค์อีดีทีเอของข้าวโพดในดินเนื้อปูน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการแช่เมล็ดข้าวโพดในสารละลายซิงค์ซัลเฟตในการแก้ไขการขาดสังกะสีของข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ผลการใส่ซิงค์ซัลเฟต และซิงค์อีดีทีเอต่อผลผลิตและการดูดใช้สังกะสีของข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพของกีวีฟรู้ทและพลับ ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของการแช่เมล็ดข้าวโพดในสารละลายซิงค์ซัลเฟตในการแก้ไขการขาดสังกะสีของข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน

Img
Img

Researcher

ดร. พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Survey, Remote Sensing and Resources Management, Sustainable land use and Natural Resource Management

Resume

Img

Researcher

ดร. ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการตัดสินใจ, Multicriteria Evaluation

Resume

Img

Researcher

ดร. อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธาตุอาหารพืช, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม, ก๊าซเรือนกระจกกับการเกษตร, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว, พืชสมุนไพรไทยและเทศ ไม้ดอกเขตหนาว

Resume