Search Result of "ซิงก์ออกไซด์"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Superlattices and Microstructures

หัวเรื่อง:โครงสร้างนาโนรอดของซิงก์ออกไซด์บนฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่เจือและไม่ได้เจือด้วยอินเดียมเพื่อเป็นออกไซด์เลเยอร์โปร่งแสงบนกระจกที่ไม่นำไฟฟ้าเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลด้วยซิงก์ออกไซด์เตตระพอต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลด้วยซิงก์ออกไซด์เตตระพอต

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงแสงและการเป็นโฟโตโวลตาอิกของอนุภาคควอนตัมแบบจุดของแมงกานีสเทลลูไรด์ที่เจือด้วยโบรอนเพื่อใช้เป็นสารรับไวแสงช่วงกว้างบนโฟโตอิเล็กโทรดของโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์และไทเทเนียมได

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์

12