Search Result of "ซัลไฟด์"

About 121 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การดูดซับซัลไฟด์ในน้ำเสียด้วยไม้ยางพาราและถ่านไม้ยางพารา (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การฟื้นสภาพสารละลายในกระบวนการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกำจัดสารซัลไฟด์ในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปรีดา สีบานเย็น

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234567