Search Result of "ชโรบล สินวิริยะนนท์"

About 4 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย รางวัลดี (2011)

ผลงาน:ผลของการใช้ความร้อนแห้งต่อการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม

นักวิจัย: Imgชโรบล สินวิริยะนนท์ Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume