Search Result of "ชูเกียรติ รักซ้อน"

About 162 results
Img

Researcher

นาย ชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, ฝึกอบรม

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาสภาวการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

Researcher

ดร. จรัญ จันทลักขณา, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789