Search Result of "ชูเกียรติ รักซ้อน"

About 107 results
Img

Researcher

นาย ชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, ฝึกอบรม

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปี 2557 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์, Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

แหล่งทุน:กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

Researcher

ดร. คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาสภาวการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
123456