Search Result of "ชุมพร"

About 181 results
Img
Img

ที่มา:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:งานวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาวิชาการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

หัวเรื่อง:การหาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อกำหนดอัตราปุ๋ยประจำปีสำหรับปาล์มน้ำมันอ้อย และยางพารา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยา กายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ดอก ผล และเมล็ดปาล์มน้ำมันในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้าคลองชุมพร (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

พรรณไม้น้ำในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี (2009)

ผู้แต่ง:ImgMr.Phongchate Pichitkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
12345678910