Search Result of "ชุมชนเป็นฐาน"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลชมเชยระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ (2014)

นักวิจัย:Imgดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรับฟังการกระจายเสียงสถานีวิทยุชุมชนของโครงการจุดเตรียมความพร้อมสถานีวิทยุชุมชน ศรีฐาน 4 และสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองขอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:ImgWarunee SAYNEIM

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชารอง:ImgThavatchai Sankatiprapa

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการขยะชุมชนในกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษา : เขตดอนเมือง)

ผู้เขียน:Imgสุทธิชา ทับดารา

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพจักสานเชิงธุรกิจโดยยึดชุมชนเป็นฐาน

ผู้เขียน:Imgฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, Imgสมสุดา ผู้พัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนการสอนคณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน, จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์, การออกแบบการเรียนรู้

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วัสดุ, รังสี

Resume

12