Search Result of "ชุมชนลุ่มแม่น้ำ"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปัทถาพร สุขใจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วัฒนธรรม, อัตลักษณ์, กลุ่มชาติพันธุ์, การตลาดเชิงประสบการณ์, การตลาดท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่่ยว, การจัดการอุทยานและนันทนาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume