Search Result of "ชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น"

About 14 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลประสิทธิภาพระบบการสอนผ่านเว็บชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลประสิทธิภาพระบบการสอนผ่านเว็บ ชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลประสิทธิภาพระบบการสอนผ่านเว็บ ชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลประสิทธิภาพระบบการสอนผ่านเว็บ ชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลประสิทธิภาพระบบการสอนผ่านเว็บ ชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น

Img

Researcher

นาย สุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume

Img

Researcher

นาย จงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อแบบต่างๆ, คอมพิวเตอร์กราฟิก การวาดการ์ตูน, การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

Resume

Img

Researcher

ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, นวัตกรรมทางการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิฉาย ธนะมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, นวัตกรรมทางการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นาย สุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, การออกแบบระบบการเรียนการสอน, เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, อีเลิร์นนิ่ง, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การบริหารองค์กร

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา , เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารการเกษตร การถ่ายภาพ

Resume