Search Result of "ชุดทดสอบแบบเร็ว"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบแบบเร็วเพื่อตรวจหายาต้านจุลชีพที่มีความสำคัญสูงตกค้างในผลิตภัณฑ์บริโภค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนี คำมูลคร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img

Researcher

ดร. รัตนี คำมูลคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

Resume