Search Result of "ชุดกิจกรรม"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมนิสิตปริญญาตรีในรายวิชาบริโภคศึกษาภาคปลาย 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img
123